Alle kinderen naar school
Stop kinderarbeid
Microkrediet voor vrouwen
Duurzame koffie, eerlijke prijs
Jongeren leren een vak
Eerlijke handel
Een zeker inkomen voor gezinnen
Moeder- en kindzorg

Steun een project

anbiVoor de uitvoering van het werk en voor projecten heeft de Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa geld nodig. U kunt bijvoorbeeld via een eenmalige gift, een periodieke gift of een nalatenschap bijdragen in de doelstellingen van de Stedenband.
Uw gift is aftrekbaar voor de belastingen omdat de stedenband een ANBI instelling is.

Donaties voor projecten kunt u overmaken op:
bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63
t.n.v. Stedenband Tilburg-Matagalpa te Tilburg
o.v.v. het project dat u wilt steunen.

Steun Microkrediet voor vrouwen

Vrouwen in Matagalpa krijgen training en begeleiding en komen daarna in aanmerking voor een kleine lening. Met deze lening financieren zij een winkeltje. handeltje of zaaigoed.

Via de Nicaraguaanse organisatie FUMDEC ondersteunt de Stedenband het project ‘Microkrediet voor vrouwen in Matagalpa'. Vrouwen in de omgeving van Matagalpa kunnen zich organiseren en aanmelden bij FUMDEC, die hen vervolgens een traject laat doorlopen. Uiteindelijk vormen de vrouwen samen een gemeenschapsbank of solidaire groep. De uitgekeerde kredieten, de afgeloste bedragen en het gespaarde budget (het spaarsysteem is direct gekoppeld aan het kredietsysteem) worden door de penningmeester bijgehouden op kaarten, die vervolgens gecontroleerd worden door medewerkers van FUMDEC.

De vrouwen lenen bedragen tussen de 10 en de 50 dollar, waarvan ze bijvoorbeeld twee kippen en wat voer kopen. De eieren die ze zo verkrijgen, kunnen ze verkopen. Vervolgens sparen ze om voor de kippen een afrastering te maken, zodat ze niet weglopen. Daarna kunnen ze weer nieuwe plannen maken en dromen realiseren. Hiermee maken ze hun eigen bestaan en dat van hun kinderen zekerder en zijn ze minder afhankelijk van hun partner.

Meer informatie over dit project staat te lezen in de folder. Klik hier om de folder te kunnen lezen (pdf-bestand).

Steun Alle kinderen naar school

De Stedenband ondersteunt diverse onderwijsprojecten in Matagalpa, zodat meer kinderen beter onderwijs kunnen krijgen en de school afmaken.

De Stedenband draagt via partnerorganisatie Comité Mano Vuelta, de gemeente Matagalpa en het ministerie van Onderwijs (MINED) bij aan een omvangrijk programma om alle kinderen in de gemeente Matagalpa naar school te krijgen en daar ook te houden. Dit in het kader van millenniumdoel 2. Andere buitenlandse donateurs dragen ook bij. Op deze manier worden alle middelen gecoördineerd ingezet om voldoende lokalen, meubilair, lesmaterialen en leermiddelen te verkrijgen en zo goed onderwijs te kunnen geven. Daarnaast krijgen kinderen een maaltijd op school, zijn er programma's om kinderarbeid te voorkomen en worden ouders voorgelicht. Er is aandacht voor zowel scholen in de stad als scholen gelegen in het landelijk gebied. Bovendien is er evenveel aandacht voor jongens en meisjes.

In 2007 gingen 9000 kinderen in Matagalpa niet naar school. Momenteel moeten nog ongeveer 3000 kinderen naar school. Er wordt meer aandacht gegeven aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en aan het bestrijden van kinderarbeid, met name in de koffiesector en in de informele sector.

Steun Bijscholing van docenten

Een goede opleiding van leerkrachten is van groot belang voor het onderwijs in Nicaragua. Via dit project krijgen docenten de gelegenheid een gedegen bij- en nascholingscursus te volgen. Daarnaast is er aandacht voor het bestrijden van kinderarbeid via de docenten en de ouders.

De Algemene Onderwijsbond AOb steunde aanvankelijk een beurzenproject voor het afronden van de opleiding tot leerkracht primair onderwijs of docent middelbaar onderwijs. Overleg tussen onderwijsvakbond ANDEN, Comité Mano Vuelta en de AOb heeft er toe geleid dat deze individuele beurzen zijn omgezet in de financiering van bij- en nascholingscursussen. Er wordt ingegaan op nieuwe kennis en methodieken en het geheel staat in het kader van het behalen van millenniumdoel 2 en de campagne 'Alle kinderen naar school'. Als de docenten beter les geven, zullen de ouders hun kinderen eerder naar school sturen en op school laten. Daarnaast geeft het certificaat dat men na het volbrengen van de cursus krijgt recht op enige salarisverhoging.

Steun Krediet voor koffieboeren

Een project waarin kleine koffieboeren gebruik kunnen maken van een kredietfonds bij de boerencoöperatie UCA San Ramón. Deze coöperatie adviseert, ondersteunt en traint boeren om de teelt, de productie en de verwerking van de koffie te verbeteren.

Daarbij is de kwaliteit van de oogst net zo belangrijk als de kwantiteit. De Tilburgse steun is voor het onderhoud/verbetering van 60 hectare grond en koffiestruiken van ongeveer 60 boeren. Zij kunnen bij de UCA een lening krijgen voor het onderhoud en de verbetering van hun plantage, waardoor ziektes als de Roya worden bestreden en de opbrengst op termjn hoger zal zijn. Omdat zij de lening in de loop van de tijd terugbetalen, blijft het geld, in totaal ongeveer 40.000 dollar, beschikbaar voor andere leden. En daarmee kan een grote groep boeren een betere toekomst tegemoet zien.

Contact | Steun ons | Colofon

Copyright © 2015 Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa - bankrekening NL53 RABO 0170 2385 63 - telefoon 013-5368706