logo Stedenband Tilburg-Matagalpa

 Wat wij doen

gg nl01

Activiteiten in Tilburg en projecten in Matagalpa: onderwijs, microkrediet voor vrouwen en koffieboeren. Lees meer

Onze maatschappij-visie

Begrippen als (onder)ontwikkeling, (on)gelijkheid en (on)rechtvaardigheid zijn allen normatief. De STM is van mening dat de ontwikkeling van landen en volken een complex historisch proces is, waarbij de machtsdimensie een grote rol speelt.
Ongelijkheid tussen, maar ook binnen landen en volken, wordt door mensen gecreëerd en kan dus ook door mensen worden veranderd. Bewustwording, organisatie, emancipatie en solidariteit vormen hierbij de sleutelbegrippen.

Ontwikkeling is alleen dan rechtvaardig te noemen wanneer ze gericht is op gelijkheid; dat wil zeggen op een structurele verbetering van het welzijn van de gehele bevolking, op basis van een actieve en vrije participatie van geëmancipeerde groepen en individuen. Onderontwikkeling tref je dus niet alleen in de zogenaamde derdewereldlanden, maar ook in rijke en geïndustrialiseerde landen, zoals Nederland. Dezelfde - menselijke - mechanismen die zorgen voor ongelijkheid binnen een samenleving, zorgen voor ongelijkheid tussen samenlevingen. Zo is het (consumptie)gedrag van de noorderling direct van invloed op het leven van de zuiderling en andersom; de ontwikkelingen hier en daar zijn met elkaar verbonden. Hiervan zijn de meeste mensen zich in hun dagelijks leven onvoldoende bewust. Uiteindelijk kan dit niet-bewustzijn een verdere ontwikkeling belemmeren. Voor de STM is ontwikkeling niet alleen een economisch verhaal, maar moeten we het ook zien in sociale, ecologische, culturele en politieke zin.
Ontwikkelingssamenwerking is daarom meer dan alleen het bestrijden van armoede en werkloosheid; het gaat evenzeer om sociale voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg, duurzaam gebruik van hulpbronnen, culturele identiteiten, sekseverhoudingen en democratische representatie op alle niveaus van de samenleving, zowel in Nederland als in Nicaragua. Er bestaat niet zoiets als het primaat van de economie, het primaat van de cultuur, noch het primaat van het politieke. Toch is de wereld wel maakbaar. Vooruitgang is niet iets vanzelfsprekends; je moet er aan werken, zowel in het groot als in het klein.

Onze missie

De Stichting Stedenband Tilburg-Matagalpa (STM) ziet het als haar missie om tendensen van onderontwikkeling of onrechtvaardige ontwikkeling te signaleren en te doen keren, althans op een bescheiden manier daartoe een bijdrage te leveren.
Partnerorganisatie Comité Mano Vuelta (CMV) ziet het als haar missie om de kwetsbare sectoren in de samenleving te ondersteunen bij het verbeteren van de levensomstandigheden.

Doel en werkwijze

De STM en het CMV willen bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling in zowel Tilburg als Matagalpa. Wij doen dit met name door het koppelen van gelijksoortige groepen personen en instellingen in beide steden en het uitbouwen van kennis en ervaringen langs die weg.
Concrete doelen en werkwijze:

  1. Het bevorderen van mondiaal bewustzijn en bieden van een op rechtvaardige ontwikkeling gericht handelingsperspectief aan inwoners van de gemeente Tilburg en omstreken.
  2. Het bevorderen van de organisatie en emancipatie van groepen kansarme inwoners in de stad en regio Matagalpa.

De STM vult deze doelen in met een grote groep actieve, betrokken en deskundige vrijwilligers. Zij organiseren informatieve en fondswervende activiteiten en leggen contacten met partners in de stad (als bemiddelaar of ‘makelaar’). Zij worden hierbij ondersteund door een coördinator en soms door stagiairs, werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. In Matagalpa is het onze partnerorganisatie CMV die werkt aan de gestelde doelen. Ook daar zijn actieve, betrokken en deskundige vrijwilligers werkzaam met ondersteuning door een administratief medewerker. Een à twee keer per jaar is er live contact via werkbezoeken.